SSP – System Sygnalizacji Pożaru

System Sygnalizacji Pożaru (SSP) – jest systemem, którego nadrzędną funkcją jest wykrywanie zjawisk pożarowych. Niezwykle ważnym jest aby system wykrywał te zjawiska będące autentycznym pożarem. Natomiast był niewrażliwy na te czynniki, które jedynie złudniczo pożar przypominają. Stabilny system SSP oprócz poprawnej detekcji wykonuje szereg sterowań systemami odpowiadającymi za przeprowadzenie bezpiecznej akcji ewakuacyjnej, gaśniczej oraz ratunkowej. Znając powyższe wymagania oferujemy tylko i wyłącznie systemy najwyższej jakości.

Stosowanie systemu sygnalizacji pożarowej, obejmującego urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych, jest wymagane w:

 • budynkach handlowych lub wystawowych:
 • budynkach jednokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej powyżej 5 000 m2,
 • wielokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej powyżej 2 500 m2;
 • teatrach o liczbie miejsc powyżej 300;
 • kinach o liczbie miejsc powyżej 600;
 • budynkach o liczbie miejsc służących celom gastronomicznym powyżej 300;
 • salach widowiskowych i sportowych o liczbie miejsc powyżej 1 500;
 • szpitalach, z wyjątkiem psychiatrycznych, oraz w sanatoriach - o liczbie łóżek powyżej 200 w budynku;
 • szpitalach psychiatrycznych o liczbie łóżek powyżej 100 w budynku;
 • domach pomocy społecznej i ośrodkach rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych o liczbie łóżek powyżej 100 w budynku;
 • zakładach pracy zatrudniających powyżej 100 osób niepełnosprawnych w budynku;
 • budynkach użyteczności publicznej wysokich i wysokościowych;
 • budynkach zamieszkania zbiorowego, w których przewidywany okres pobytu tych samych osób przekracza trzy doby, o liczbie miejsc noclegowych powyżej 200;
 • budynkach zamieszkania zbiorowego niewymienionych w pkt 11, o liczbie miejsc noclegowych powyżej 50;
 • archiwach wyznaczonych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych;
 • muzeach oraz zabytkach budowlanych, wyznaczonych przez Generalnego Konserwatora Zabytków w uzgodnieniu z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej;
 • ośrodkach elektronicznego przetwarzania danych o zasięgu krajowym, wojewódzkim i w urzędach obsługujących organy administracji rządowej;
 • centralach telefonicznych o pojemności powyżej 10 000 numerów i centralach telefonicznych tranzytowych o pojemności 5 000-10 000 numerów, o znaczeniu miejscowym lub regionalnym;
 • garażach podziemnych, w których strefa pożarowa przekracza 1 500 m2 lub obejmujących więcej niż jedną kondygnację podziemną;
 • stacjach metra i stacjach kolei podziemnych
 • dworcach i portach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania powyżej 500 osób;
 • bankach, w których strefa pożarowa zawierająca salę operacyjną ma powierzchnię przekraczającą 500 m2;
 • bibliotekach, których zbiory w całości lub w części tworzą narodowy zasób biblioteczny.

Obsługę systemu SSP codzienną i miesięczną może wykonać właściciel bądź bezpośredni użytkownik systemu to obsługa kwartalna, półroczna i roczna zarezerwowana jest dla „przeszkolonego specjalisty”. Obala to mit, że jeżeli producent nie napisze wprost w instrukcji obsługi , że przeglądy systemu sygnalizacji pożaru należy wykonywać kwartalnie to wystarczy zlecić konserwację systemu raz w roku bo to narzuca Rozporządzenie MSW w Sprawie Ochrony Przeciwpożarowej Budynków i Terenów Przyległych.

Kontakt

mail: biuro@kgmg.com.pl

KGMG Sp. z o.o.
Aleja Jana Pawła II 27
00 - 867 Warszawa
NIP: 5252780112
tel: +48 22 100 48 61
fax:+ 48 22 100 48 71